วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การลำเลียงสารผ่านเซลล์

การลำเลียงสารผ่านเซลล์  : จะถูกลำเลียงโดยผ่านเยื้อหุ้มเซลล์
ซึ่งเยื้อหุ้มเซลล์มีโครงสร้างเป็น phospholipidbilayerสารเคมีที่พบในเยื้อหุ้มเซลล์ ได้แก่ ไขมัน โปรตีน ฟอสเฟต และคลอเรสเทอรอล

การลำเลียงสารผ่านเซลล์มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ
1.ทะลุผ่านเยื้อหุ้มเซลล์
2.ไม่ทะลุผ่านเยื้อหุ้มเซลล์


อบรมวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมศรียาภัย โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการจัดการเรียนการสอน การสาธิตการสอน และฝึกปฏิบัติการการเขียน lession scrip รวมถึงการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี เพื่อพัฒนางาน/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์